Referendum procreazione medicalmente assistita
Tavoli di raccolta firme (Trieste 24/04/2004)

P1010060.jpg
P1010064.jpg
P1010069.jpg

P1010072.jpg
P1010078.jpg
P1010079.jpg

P1010081.jpg
P1010082.jpg
P1010085.jpg

P1010086.jpg
P1010087.jpg
P1010090.jpg

Foto a cura di Marco Gentili e Federica Mendizza


Le altre foto